ចុះឈ្មោះជាសមាជិ

 1. ចុះឈ្មោះជាសមាជិកតាមរយៈ Call Center ២៤ ម៉ោង
  • 088-522-9999
  • 096-572-9999
  • 096-592-9999
  • 076-982-9999
 2. ទទួលលេខបញ្ជីរពីភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំ
 3. ផ្ទេរប្រាក់ នឹងបញ្ចាក់ពីការផ្ទេរប្រាក់ ប្រាប់ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
 4. រងចាំទទួល username នឹង Password